Politika privatnosti | Arena Cloud

Podelite nas

Politika privatnosti

Društvo Arena Channels Group doo Beograd, Milutina MIlankovića 9a, matični broj: 20510293 je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“ br 87/18 u daljem tekstu Zakon).

Arena Channels Group doo Beograd obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa ovom Politikom privatnosti a koja se primenjuje na sve usluge i proizvode Arena Channels Group doo Beograd koji uključuju obradu podataka o ličnosti.

Ova Politika privatnosti na jasan, razumljiv i lako dostupan način objašnjava koje podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje Arena Channels Group doo Beograd( u daljem tekstu Arena Channels Group doo Beograd):

Podaci o ličnosti

1. Arena Channels Group doo Beograd od korisnika usluga, prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte, broj kreditne kartice, geolokaciju.

2. Razgovori sa korisničkim servisom Arena Channels Group doo Beograda se mogu snimati u svrhu dokazivanja i izvršavanja prava i obaveza ugovornih strana iz ugovora, o čemu se korisnik obaveštava i preko telefonskog automata pre vršenja razgovora.

Pristupni parametri

3. Arena Channels Group doo Beograd korisniku u zavisnosti od vrste ugovorene usluge, dodeljuje raspoložive pristupne parametre: korisničko ime, korisničku šifru ili korisnički nalog. Pristupni parametri su personalizovani, a korisnička šifra se po pravilu ne može menjati od strane korisnika i bez znanja Arena Channels Group doo Beograda. Korisnik ima opciju ukoliko je zaboravio lozinku da pokrene ponovo zahtev za izmenom iste u kom slučaju će mu putem sms.a biti prosleđen nov kod broj. Korisnik je dužan da korisničku šifru čuva u tajnosti.

5. Pristupni parametri se dodeljuju na korišćenje, a Arena Channels Group doo Beograd zadržava pravo da ih izmeni bez saglasnosti korisnika, uz prethodno obaveštavanje korisnika u cilju nesmetanog korišćenja usluge, osim korisničke šifre (kada je neophodna saglasnost korisnika), i to iz tehničkih razloga ili radi usklađivanja sa propisima.

6. Počev od aktivacije usluge smatra se da su sve radnje izvršene putem pristupnih parametara izvršene od strane korisnika ili uz njegovu saglasnost, pa je korisnik u celosti odgovoran za sve posledice prouzrokovane takvim radnjama. Stoga je korisnik dužan da onemogući njihovo korišćenje od strane neovlašćenih lica.

7. Prilikom instalacije aplikacije i logovanja korisnika, korisnik se informiše o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, tako što daje svoju saglasnost – potpisuje obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Arena Channels Group doo Beograd osigurava da se podaci obrađuju u Republici Srbiji i na način koji je u s kladu sa svrhom obrade.

Način obrade

Arena Channels Group doo Beograd obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite Arena Channels Group doo Beograd se u pribavljanju podataka pridržava načela minimalnog obima podataka, pa se od lica na koje se podaci odnose prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju. Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose.

Svrha obrade

10. Podaci se prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe: priprema i izvršenje usluga, obračun i fakturisanje ugovorenih usluga; održavanje kontakta i komunikacije sa korisnikom; obaveštavanje o uslugama i promotivnim akcijama rukovaoca; utvrđivanje identiteta i legitimiteta korisnika u funkciji prijema, obrade i realizacije dodatnih zahteva korisnika.

11. Podaci o saobraćaju se obrađuju u sledeće svrhe: pružanje elektronskih komunikacionih usluga, izvršavanje ugovornih obaveza, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza.

Pristup podacima o ličnosti i prenos podataka

12. Pristup podacima o ličnosti imaju samo zaposleni Arena Channels Group doo Beograda, kao i angažovani saradnici u skladu sa poslovima koje bavljaju na osnovu prethodno obezbeđene tehničke, organizacione i kadrovske politike.

13. Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na pristup i informacije o obradi sopstvenih podataka o ličnosti, povlačenju svog pristanka, ispravku i dopunu podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade i pravo na prigovor na obradu, brisanje podataka o ličnosti, pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava na osnovu zakona

14. Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima samo u sledećim slučajevima:

1. Ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (zahtev suda),

2. Ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice, odnosno podizvođač (obrađivač), a na osnovu ugovornog odnosa,

3. Povezanim društvima Arena Channels Group doo Beograda pod uslovom da za takav prenos postoji pravni osnov (pristanak ili legitimni interes),

4. Ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora

Način čuvanja, tajnost i zaštita podataka

15. Sve podatke o ličnosti Arena Channels Group doo Beograd čuva u papirnoj i elektronskoj formi.

16. Prikupljeni podaci o ličnosti predstavljaju poslovnu tajnu.

17. U cilju zaštite ličnih podataka Arena Channels Group doo Beograd predviđa organizacione, tehničke i kadrovske mere predviđene internim aktima Arena Channels Group doo Beograd.

Korisnici podataka

18. Rukovalac je ovlašćen da podatke o ličnosti prosleđuje svom osnivaču, povezanim privrednim društvima, svojim zaposlenima i radno ili ugovorno angažovanim licima, kao i zaposlenima i radno ili ugovorno angažovanim licima osnivača i povezanih pravnih lica, koji radi obavljanja svog posla moraju obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa zakonom, pravosudnim organima (tužilaštvo, sudovi), istražnim i bezbednosnim organima i drugim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja koji saglasno propisima ili radi vršenja svojih ovlašćenja moraju obrađivati podatke o ličnosti.

19. Rukovalac je ovlašćen da podatke o ličnosti, u svrhu ostvarivanja prava iz ugovora prosleđuje advokatima, licima koja vrše naplatu potraživanja, sudovima, izvršiteljima, srazmerno svrsi obrade, u skladu sa propisima i poštujući ograničenja predviđena propisima.

Prava lica na koja se podaci odnose

Korisnici, zainteresovana lica i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

1. Pravo na pristup podacima o ličnosti,

2. Pravo na ispravku podataka o ličnosti,

3. Pravo na ograničavanje obrade,

4. Pravo na prigovor,

5. Pravo na brisanje (pravo na zaborav),

6. Pravo na prenosivost- sve u skladu sa zakonom

21. Operateru se za zaštitu svojih prava u vezi obrade podataka o ličnosti korisnik može obratiti i pismeno licu za zaštitu ličnih podataka na email: [email protected]

22. Svi zahtevi trebaju da budu čitljivo i uredno popunjeni i potpisani.

23. Arena Channels Group doo Beograd će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva.

Kolačići za internet sajtove i aplikacije

24. Na našem sajtu i aplikaciji koristimo kolačiće.

25. Korišćenjem ovog sajta ili aplikacije, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije.

26. Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.

27. Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom.

28. Kolačiće ili druge slične tehnologije koristimo da naša veb stranice i aplikacija funkcionišu brže i da se lakše koristi, u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika, u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

29. Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.

30. Ukoliko ne prihvatate da se kolačići postave u vaš računar ili mobilni telefon, to možete konfigurisati u veb pretraživaču ili u podešavanjima aplikacije na vašem računaru ili mobilnom telefonu i možete izbrisati kolačiće koji su smešteni u vaš medij za skladištenje. Većina veb pretraživača i aplikacija prihvata kolačiće automatski, ali postoji i opcija da se ne prihvate kolačići ili da se izabere opcija prikazivanja upozorenja pre nego što se kolačići uskladište. Ukoliko ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost aplikacije, internet stranice ili drugih usluga Arena Channels Group doo Beograd može biti ograničena ili nepotpuna, što može da dovede do nefunkcionalnosti usluge.

31. Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

32. Da biste mogli da nesmetano koristite sve aspekte Arena Cloud aplikacije, potrebno je da omogućite korišćenje Kolačića. U svakom trenutku, po završetku korišćenja možete da obrišete koristeći već ugrađene opcije za brisanje Kolačića iz veb pretraživača. Brisanje kolačića neće uticati na ranije izvršene sesije, niti će u bilo kom smislu negativno uticati na normalnu funkcionalnost vašeg računara ili mobilnog uređaja.

33. Ova Politika je sastavni deo opstih uslova za prizanje usluga.

34. Politika je podložna promenama u skladu sa regulatornim zahtevima.

35. Arena Channels Group doo Beograd se obavezuje da ažurnu verziju drži na svom sajtu kao i aplikaciji čime se smatra da su treće strane obaveštene o izmenama i sadržini iste, njegovim prihvatanjem

Prihvatanje i početak važenja politike privatnosti

36. Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.

37. Ova Politika privatnosti se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.

Ova Politika privatnosti se primenjuje od 26.11.2020 godine.